Vetenskapsmännens bevis om Islam


Vetenskapsmännens bevis om Islam

Gud har stöttat sin sista profet Mohammad med många mirakel och många bevis som bekräftar att han är en sann profet sänd av Gud. Gud har också stöttat sitt sista testamente, den Koranen, med många mirakel som bevisar att heliga Koranen är direkta ord från Gud, författade av Honom och inte tar upp av någon människa. Detta kapitel några av dessa bevis.

De vetenskapliga mirakel i den heliga Koranen

Koranen är de ordrätta orden från Gud, som Han uppenbarade till Sin profet Mohammad n ängeln Gabriel. Mohammad lärde sig Koranen utantill, och dikterade den vidare till sina följeslagare. De memorerade också Koranen, skrev den ned och gick igenom den tillsammans med profeten Mohammad . Dessutom gick profeten Mohammad igenom Koranen tillsammans med ängeln Gabriel en gång om året, och två gånger det sista året av hans liv. Från att Koranen blev uppenbarat och fram till idag, har det alltid varit ett stort antal muslimer som har lärt sig hela Koranen utantill, ord för ord. Några av dem har till och med klarat av att lära sig hela Koranen utantill redan i tioårsåldern. Inte en endaste bokstav har blivit förändrat i Koranen genom århundrade.

Koranen blev uppenbarad för fjortonhundra år sedan, och nämner fakta som nyligen upptäckts eller bevisats av vetenskapsmän. Detta bevisar utan tvivel att Koranen måste vara de ordrätta orden från Gud, uppenbarade av honom till profeten Mohammad (saw), och att Koranen inte var författad av Mohammad eller av någon annan människa. Detta bevisar också att Mohammad sannerligen är en profet sänd av Gud. Det är helt orealistiskt att någon för fjortonhundra år seden skulle ha känt till dessa fakta, som nyligen upptäckts eller bevisats med avancerad utrustning och komplicerade vetenskapsmetoder.

Vetenskapsmännens svar 

1) Dr. T. V. N. Persaud är professor i anatomi, professor i pediatrik och barnhälsa samt professor i obstetrik, gynekologi och fortplantningsvetenskap vid Universitetet i Mannitoba i Winnipeg i Canada. Där var han ledare för anatomiavdelningen i 16 år. Han är välkänd inom sitt fångområde. Han är författare eller redaktör av 22 textböcker, och han har publicerat mer än 181 vetenskapliga artiklar. 1991 mottog han det mest berömda priset inom fångområdet anatomi i Canada; ”J.C.B. Grant Award”, från föreningen Canadian Association of Anatomists [Den kanadensiska föreningen för anatomer]. Då han blev frågad om de vetenskapliga mirakel i Koranen som han har studerat, sa han följande:

”Det har blivit förklarat för mig att Mohammad var en helt vanlig man. Han kunde varken läsa eller skriva. Han var analfabet. Vi pratar om tolvhundra [faktisk fjortonhundra] år sedan. Vi pratar om en analfabet som kommer med djupgående uttalanden och påståenden som är förbluffande riktiga angående vetenskapens natur. Jag kan personligen inte se hur detta skulle kunna vara en ren tillfällighet. Till det föreligger det för många sanningar och överensstämmelser, och jag har som Dr. Moore inga besvärligheter med att acceptera att det var en gudomlig inspiration eller uppenbarelse som ledde honom till dessa påståenden.”

Professor Persaud har inkluderat några verser från Koranen och uttalanden från profeten Mohammad i några av hans böcker. Han har också presenterat dessa koranverser samt uttalanden av profeten Mohammad på många konferenser.

2) Dr. Joe Leigh Simpson är ledare och professor för avdelningen för obstetrik och gynekologi, samt professor i molekylär- och humangenetik vid Baylor medicinska fakultet i Houston i Texas (USA). Även i Universitetet i Tennessee i Memphis (USA). Han har också varit ordförande i den amerikanska föreningen The American Fertility Society [Den amerikanska fertilitetsföreningen]. Han har mottagit många priser, bland annat priset “The Association of Professors of Obstetrics and Gynecology Public Recognition Award” år 1992. Professor Simpson studerade dessa två följande uttalanden av profeten Mohammad :

{I var och en av er är alla delar av er skapning samlade samman i er mors livmoder inom fyrtio dagar…} 2

{Då fyrtiotvå nätter har passerat över fostret, sänder Gud en ängel, som formar och skapar dess hörsel, syn, hud, kött och ben…} 3

Han studerade dessa uttalanden av profeten Mohammad ingående, och märkte att de första fyrtio dagarna utgör ett stadium som klart kan skiljas ut i embryogenesen (danelsen av embryot). Han var speciellt imponerad över den absoluta nyaktigheten i dessa uttalanden från profeten Mohammad . Senare kom han med följande uttalande under en konferens:

“De två hadith (uttalelser av profeten Mohammad (saw)) som har blivit omtalade, ger oss en precis tidtabell för den embryologiska huvudutvecklingen för fyrtio dagar. Poängen är igen, och jag tror att det har blivit upprepade flera gånger av andra föredragshållare denna morgon, att dessa hadither inte kunde ha blivit inhämtade på grundlag av den vetenskapliga kunskapen som var tillgänglig i den tidsepoken de blev nedskrivna… Det fortsätter, jag tror att det inte föreligger någon konflikt mellan genetik och religion. Jag tror att religionen faktisk kan vägleda vetenskapen med att tillförge uppenbarelsen till några av de traditionella vetenskapliga synsätt som existerar påståenden om i Koranen, och som många århundraden senare har visat sig vara korrekt. Detta stödjer lärdomen om att Koranen uppenbarligen är från Gud.”

3) Dr. E. Marshall Johnson er professor emeritus i anatomi och utvecklingsbiologi vid Thomas Jefferson-universitetet i Philadelphia i Pennsylvania (USA). Där var han professor i anatomi i 22 år, ledare av anatomiavdelningen, och direktör vid Daniel Baugh institutet. Han var också ordförande i The Theratology Society [Teratologiföreningen]. Han har gett ut mer än 200 publikationer. År 1981 under The Seventh Medical Conference [Den sjunde medicinska konferensen] i Dammam i Saudi-Arabia, sa professor Johnson i presentationen av sin forskningsartikel:

“Sammanfattning: Koranen beskriver inte bara utvecklingen av den yttre formen, men framhäver också de inre utvecklingsstadierna av embryots skapelse och utveckling. Den beskriver huvudhändelser som senare har känts igen av den moderna vetenskapen.”

Han sa också: Som vetenskapsman kan jag bara förhålla mig till det som jag specifikt kan förstå. Jag kan förstå embryologi och utvecklingsbiologi. Jag kan förstå orden som är översatta till mig från Koranen. Som jag förklarade tidigare; Om jag skulle föreställa mig att jag levde i den tidsepoken, väl vetande om vad jag visste i dag, så ville jag inte kunna skildra det som beskrevs. Jag finner ingen dokumentation som motbevisar konceptet om att denna person, Mohammad, måste ha skaffat information på ett eller annat sätt. Jag ser ingenting här som är i konflikt med konceptet om att gudomlig inblandning har varit involverad i det som han har varit i stånd till att få nedskrivet.” 4

4) Dr. William W. Hay är en välkänd havsforskare. Han är professor i geologisk vetenskap vid Universitetet i Colorado i Boulder i Colorado (USA). Han var tidigare dekan vid ”The Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science” [Rosenstiel skolan för marin- och atmosfärisk vetenskap] vid Universitetet i Miami i Florida (USA). Efter en diskussion med professor Hay angående Koranens benämnelser av nyupptäckt fakta om haven, sa han:

“Jag tycker det är otroligt intressant att denna typ av information finns i den gamla skriften från den heliga Koranen. Jag anar inte var sådan information kunde komma från, jag tycker att det är mycket intressant att den finns där, och att detta arbete fortsätter för att avtäcka sådan information, och finna meningen med några av avsnitten.” Då han blev tillfrågad om källan till Koranen, svarade han: ”Må jag då säga, jag tror att det måste vara det gudomliga väsendet.”

5) Dr. Gerald C. Goeringer är studieledare och förste associerande professor i medicinskt embryologi vid avdelningen för cellbiologi vid den medicinska fakulteten på Georgetown-universitetet i Washington DC (USA). På konferensen ”The Eighth Saudi Medical Conference” [Den åttonde saudiska medicinska konferensen] i Riyadh i Saudi-Arabia, uttalade professor Goeringer följande i presentationen av sin forskningsartikel:

“I några relativt få ayah (koranverser) föreligger det en ganska omfattande beskrivning av den mänskliga utvecklingen från tiden när gameter (könsceller) blandas samman genom organgenesen. Det existerar inte någon tidigare likt precis och komplett nedtecknelse av den mänskliga utvecklingen, med klassificering, terminologi och beskrivelse. I de flesta tillfällen, om inte alla, förutdaterar denna beskrivning med flera århundraden den beskrivningen av de diverse stadier i människans embryonalutveckling och fosterutveckling som nämns i den traditionella vetenskapliga litteraturen.”

6) Dr. Yoshihide Kozai är professor emeritus vid Universitetet i Tokyo i Hongo i Tokyo (Japan), och han var direktör vid ”National Astronomical Observatory” [Nationella astronomiska observatorium] i Mitaka i Tokyo (Japan). Han har uttalat:

“Jag är mycket imponerad över att finna sann astronomisk fakta i Koranen. Moderna astronomer har studerat väldig små delar av universum. Vi har koncentrerat vårt arbete och ansträngt oss för att förstå en mycket liten del. När vi använder teleskop, kan vi bara se små delar av himmelen utan att tänka på hela universum. Med att läsa Koranen, och med att svara på frågorna, så tror jag att jag kan finna min framtida metod för forskning av universum.”

7) Professor Tejatat Tejasen är ledare för anatomiska avdelningen vid Universitetet i Chian Mai i Thailand. Han var tidigare dekan vid det medicinska fakulteten vid samma universitet. Under ”The Eighth Saudi Medical Conference” [Den åttonde saudiska medicinska konferensen] i Riyadh i Saudi-Arabia, stod professor Tejasen framme och berättade:

“I loppet av de tre sista åren har jag blivit intresserad av Koranen… Från mina studier och från vad jag har lärt på denna konferens, tror jag att allt som är nedskrivet i Koranen för fjortonhundra år sedan måste vara sanningen, och att detta kan bevisas vetenskapligt. Eftersom profeten Mohammad varken kunde läsa eller skriva, måste Mohammad ha varit en budbärare som vidarebefordrade denna sanning – en sanning uppenbarad för han som en upplysning från Skaparen. Denna Skapare måste vare Gud. Därför tror jag det är tid för att säga La ilaha illa Allah, det finns ingen annan gudom förutom Allah (Gud), Mohammador rasoolo Allah, och Mohammad är Allahs (Guds) budbärare (profet). Till slut måste jag gratulera till en konferens som har varit utmärkt och mycket vällyckat arrangerat… Jag har inte bara uppnått att få nya vetenskapliga och religiösa synpunkter, men jag har också fått anledningen till att möta många kända vetenskapsmän, och jag har fått många nya vänner bland deltagarna. Det mest värdefulla av allt jag har uppnått med att komma hit, är La ilaha illa Allah, Mohammador rasoolo Allah, och att jag har blivit muslim.”

Efter alla dessa exempel om de vetenskapliga mirakel i den heliga Koranen, samt kommentarer från flera vetenskapsmän, låt oss ställa oss själva följande frågor:

Kan det vara en tillfällighet att all den vetenskapliga informationen som nyligen upptäckts på olika fält, nämndes i Koranen som uppenbarades för fjortonhundra år sedan?

Är det möjligt att Koranen kan ha författats av Mohammad eller av någon annan människa?

Det endaste möjliga svaret är att Koranen måste vara de ordrätta ord från Gud, uppenbarade av honom.

 

GÅ UPP ↑

ELLER GÅ VIDARE TILL: