Missförstånd om Islam


Förtrycket mot kvinnan
Bland de många aspekter gällande Islam som missuppfattats av icke-muslimer, så är ignoransen, de förutfattade meningarna och feluppfattningarna angående Islams behandling av kvinnor den mest påtagliga. Otaliga verser i Koranen klargör att mannen och kvinnan är jämställda inför Gud. Enligt Islam är det enda som skiljer människor från varandra enligt Gud, deras nivå av Gudsmedvetenhet. Trots detta, blir många förvånade över det faktum att Islamsk lag garanterade kvinnor rättigheter, som kvinnan i Europa och Amerika skaffat sig alldeles nyligen, för över 1400 år sedan. T.ex. så gör Islam helt klart att kvinnan är jämställd mannen under lagen, och även rent andligt. Islamsk lag förklarar också att kvinnan har rätt till egendom, rätt att driva och leda ett företag, kvinnan har rätt till lika lön för lika arbete. Kvinnan har total kontroll över sin egendom, de kan aldrig giftas bort mot deras egen vilja, de har rätt att behålla sitt efternamn vid giftermål. Självklart har de också rätt att ärva egendom och att få sina äktenskap upplösta vid försummelse eller felbehandling. Islam beskyller ej heller kvinnan som någon ”ond – fresterska” och Islam skulle heller aldrig beskylla kvinna för någon ”arvssynd” eller liknande. Kvinnan deltar i alla de former av dyrkan som mannen deltar i. Faktiskt så var dessa rättigheter, som Islam gav till kvinnan för 1400 år sedan, så gott som okända för Västvärlden ända tills inpå 1900-talet, t.ex. så var det för mindre än femtio år i Amerika och England, olagligt för en kvinna att köpa ett hus eller en bil utan hennes mans eller fars medverkan och underskrift på kontraktet! Islam tillägnar kvinnan och hennes roll i samhället största respekt. Det skall nämnas att profeten Muhammads (SAW) mission satte stopp för en massa förskräckliga utövanden mot kvinnorna i samhället under hans tid. T.ex. så var det Koranen som förbjöd de hedniska arabernas seder att mörda sina nyfödda döttrar. Islam satte också restriktioner på arabernas oinskränkta polygami under den tiden, och det sattes upp många lagar för att beskydda kvinnans välfärd. Idag, har många av de s.k. reformerna till kvinnans fördel kommit till efter det att Västvärlden förkastat religionen till förmån för sekularisering. Till och med de i Väst som anser sig följa de s.k. ”Judisk- Kristna traditionerna” följer i själva verket de värderingar som den Västerländska liberalismen satt. Om kvinnan i den Muslimska världen idag inte har sina rättigheter så beror det inte på att Islam inte gav dem det. Problemet är att på många ställen har de främmande traditionerna överskuggat det som Islam egentligen lär ut, antingen genom ignorans eller med inverkan från kolonialismen.

Mohamad (saw) skrev koranen
För att förstå denna missuppfattning, är de intressant att notera att ingen annan religiös helig skrift gör anspråk på att vara direkta ord från Den Allsmäktige direkt så klart och så ofta som Den Heliga Koranen. Som Koranen säger: ”Om den varit från någon annan Gud, säkerligen hade ni funnit många motsägelser i den”. Under den tidsperiod som Koranen uppenbarades, kunde det arabiska folket känna igen att språket I Koranen var unikt och att Den också skilde sig markant från det språk som Profeten Muhammad (SAW) vanligtvis använde sig av. Araberna var vid den tiden kända för sina vackra poesi och Muhammad (SAW) var känd som en analfabet! Koranen klargör helt att Muhammad varken kunde läsa eller skriva, så om detta inte varit sant skulle Muhammads (SAW) samtida ha protesterat och förkastat honom. Trots detta finns det inga rapporter om det… Visst fanns det människor som förkastade Muhammads (SAW) budskap, precis som andra profeter vart förkastade, men ingen gjorde det av denna orsak. Tvärtom så hade Muhammad (SAW) tusentals lojala följeslagare, och som resultat av detta spred sig Islam från Spanien i Väst till Kina i Öst, på bara ett århundrade! Värt att tänka på är att trots Koranen inte är poesi, så gav araberna mer eller mindre upp att skriva poesi efter att Koranen uppenbarats. Man kan säga att Koranen är den arabiska litteraturens par execellance, och Muhammads (SAW) samtida insåg att de inte kunde matcha den! Men det är ännu lättare att bevisa att Muhammad (SAW) inte kan ha innehaft en så stor kunskap som är framställt i Koranen, såsom kunskapen om historiska händelser, tidigare profeter och naturfenomen. Koranen säger på flertalet ställen att Muhammad (SAW) och hans folk inte känner till dessa saker – så igen om detta varit osanning så skulle säkerligen hans samtida protesterat mot detta påstående. Det är tillräckligt att säga att inte är Koranen bara den mest memorerade och välbevarade skriften på jorden, den är även ojämförbar rent språkligt och andligt, och oefterhärmlig vad gäller budskapets klarhet och renheten i dess sanning.

Muslimer hatar Jesus
Många icke-muslimer blir förvånade när de får höra att enligt Islams tro så är Jesus, Marias son, en av de allra viktigaste av Guds budbärare. Muslimer lär sig att älska Jesus, och man kan inte kalla sig Muslim utan att tro på hans mirakulösa födelse från en oskuld och de mirakel som han (Må frid vara med honom) utförde. Muslimer tror inte på detta p.g.a. vad Bibeln säger, eller vad någon annan religion säger, utan helt enkelt eftersom Koranen säger detta om honom. Trots det, betonar Muslimer att Jesus mirakel, och alla andra Profeters mirakel, skedde ”med Guds tillåtelse”. Vissa aspekter i Kristendomen kan tom vara otroligt för en del kristna att acceptera, tex. att Jesus är ”Guds son”, ”Guds förkroppsligande på jorden” eller ”den tredje delen” av Treenigheten. I Koranen informeras människorna om denna förvrängning av Guds budskap och framställer klart och tydligt Gud inte har någon ”son” varken allegoriskt, fysiskt, metaforiskt eller metafysiskt. Den Rena Monoteismen som Islam står förkastar helt iden om att Gud är något vi kan föreställa oss rent fysiskt (vilket Treenigheten grundas på)eller något vi kan definiera genom att något skulle vara likt Gud eller jämställt med Gud, eller att det går att be till någon annan än Gud. Islam tillåter heller inte titlar som ”Herren” och ”Den Allsmäktige”, eftersom de endast tillhör Gud. För att undvika missförståelse, skall det klargöras att när en Muslim kritiserar Bibeln eller Kristendomens läror, så attackerar de inte ”Guds Ord” eller Jesus Kristus (Må frid vara med honom). Ur Muslimsk synvinkel, så försvarar man snarare Guds Ord och Jesus – I den form de har i Koranen. Muslimsk kritik riktas mot människors anspråk på att kalla Bibeln för Guds Ord, men Muslimer accepterar inte att deras anspråk på att de verkligen är Guds ursprungliga Ord, i exakt form. De Kristna läran om t.ex. Treenigheten och arvssynden kritiseras starkt av Muslimer, eftersom de inte kom från Jesus (Må frid vara med honom). I denna aspekt så är Muslimerna de sanna följeslagarna av Jesus (Må frid vare med honom), eftersom de försvarar honom mot de Kristnas överdrifter om honom och lär ut den Rena Monoteism som Jesus själv ursprungligen kom med.

Muslimer dyrkar en egen Gud
För det första; Det finns bara En gud, som skapade universum och hela mänskligheten. I ett historiskt perspektiv, har många människor skapat falska gudar i deras fantasi och kommit med egna slutsatser gällande Den Allsmäktige, Gud. Trots det vet vi att det endast finns En sann Gud, och att Han i sin enighet endast är värdig dyrkan. Olyckligtvis har en del icke-muslimer dragit slutsatsen att Muslimer dyrkar en annan Gud än Judar och Kristna. Detta kan till stor del bero på att Muslimer använder sig av ”Allah” som Gud, men också därför att det under århundraden spridits lögner och förvirring av fiender till Islam. Faktum är att Muslimer dyrkar Noas, Abrahams, Moses och Jesus (AS) Gud, – Samma Gud som de Kristna och Judarna alltså! Ordet ”Allah” är helt enkelt det arabiska ordet för ”Den Allsmäktige Gud”, och är samma ord som arabisktalande Judar och Kristna använder som tilltal åt Gud. Om du hittar en arabisk översättning av Bibeln, kommer du finna att ordet ”Allah” finns där ordet ”Gud” finns i den svenska översättningen. Men trots att Muslimer, Kristna och Judar tror på samma Gud, så skiljer sig deras förhållningssätt en del. För att nämna ett exempel så förkastar Muslimer helt tron på ”treenigheten” eller att Gud blivit förkroppsligad här på jorden. Islam litar inte på och attraheras inte av ”mysterier eller ”paradoxer” (=inbillning/osannolikhet t.ex.), Islam är helt uppriktig och klar! Islam lär ut att Gud är Barmhärtig, Kärleksfull och Medkänslig och att Han inte har någon anledning att bli en man. En av de unika aspekterna med Islam, är att det lär ut att man kan ha en personlig och fullbordad relation till Den Allsmäktige Gud, utan att kompromissa med Guds förträfflighet och överlägsenhet. I Islam finns det ingen tvetydig Gudomlighet – Gud är Gud och människa är människa! Muslimer tror att Gud är ”Den Mest Förlåtande”, och att Han har en direkt kontakt med människan, utan någon mellanhand. Faktum är att frasen; ”I Guds, Den Nådrikes, Den Barmhärtiges namn” är en av de mest repeterade verserna i Koranen. För att avsluta; i den rena och uppriktiga läran av Islam krävs att man närmar sig Den Allsmäktiga Gud direkt, utan någon mellanhand eller liknande. Detta beror på att Muslimer tror att Gud är i fullständig kontroll över allting, och att Han kan skänka sin nåd och barmhärtighet till sina skapelser hur Han vill – Ingen Gottgörelse, Förkroppsligande eller blodsoffring är nödvändigt. Sammanfattningsvis så kallar Islam till Den Enda Sanna Guden och att dyrkan ska ske enbart till Honom.

 

GÅ UPP ↑

ELLER GÅ VIDARE TILL: