Koranen om molnen


Vetenskapsmän har studerat olika typer av moln. De har upptäckt att regnmoln bildas och formas i samspel med bestämda system och stadier, som är bundna till bestämda typer av vindar och moln.

En typ av regnmoln är cumulonimbus-moln (tordenmoln). Meteorologer har studerat hur cumulonimbus-molnen bildas, och hur de producerar regn, hagel och blixtar.

De har funnit at cumulonimbus-molnen genomgår följande steg för att producera regn:

1) Molnen drivs med vinden: Cumulonimbus-molnen (tordenmoln) börjar att formas när vinden driver små delar av cumulusmoln till ett område där dessa moln konvergerar/närmar sig varandra (se figur 17 och 18).

Figur 17: Detta satellitfoto visar molnen som färdas mot konvergensområdet (samlingsområdet) B, C och D. Pilarna indikerar vindriktningen. (The use of Satellite Pictures in Weather Analysis and Forecasting [Användning av satellitbilder i väderanalyser och väderprognoser], Anderson m fl., s. 188)

Figur 18: Små delar av moln (cumulusmoln) färdas mot ett konvergensområde nära horisonten, där vi kan se en stor cumulonimbus-moln. (Clouds and Storms [Moln och stormar], Ludlam, illustration 7.4)

2) Samling: Så samlar de små molnen sig och bildar ett större moln 1 (se figur 18 och 19).

Figur 19: (A) Isolerade smådelar av moln (cumulusmoln). (B) När de småmolnen samlas, ökar uppdrivningen i det större molnet, så att molnen staplasuppåt. Vattendroppar är indikerade med •. (The Atmosphere [Atmosfären],Anthes m fl., s. 269)

3) Stapling: När de små molnen samlas, vill uppdrivningen i det stora molnet öka. Uppdrivningen nära mitten av molnet är starkare än uppdrivningen nära de yttre delarna av molnen. 2 Detta medför att molnet växer vertikalt, så att molnen staplas uppåt (se figur 19 (B), 20 och 21). Denna vertikala tillväxt får molnen att sträcka sig upp mot kallare regioner av atmosfären, där vattendroppar och hagel bildas och börjar växa sig större och större. När dessa vattendroppar och hagelkorn blir för tunga för att hållas uppe av uppdrivningen i molnen, börjar de att falla ner från skyn som regn, hagel, etc. 3

Figur 20: En cumulonimbus-moln (tordenmoln). Efter att molnet har staplats uppåt, kommer det regn ut ur den. (Weather and Climate [Väder och klimat], Bodin, s. 123)

Figur 21: En cumulonimbus-moln. (A Colour Guide to Clouds [En färgguide till molnen], Scorer och Wexler, s. 23)

Gud har sagt i Koranen:

Har du inte klart för dig att det Allah som driver fram molnen och får dem att flyta samman och skocka sig i bankar, till dess regnet ses strömma ur deras mitt? Och Han låter hela berg [av moln], fyllda av hagel, sänka sig från höjden, och [detta hagel] drabbar de ene och skonar den andre, allt enligt Hans vilja; och skenet från Hans blixtar är nära att förta dem deras syn. (Koranen, 24:43)

Meteorologer har ganska nyligen fått kännedom om dessa detaljer om molnens uppbyggnad, struktur och funktion. De har använt avancerad utrustning som flygplan, satelliter, datamaskiner och väderballonger för att studera vind och dess riktning, för att mäta luftfuktighet och dess variationer och för att fastslå nivåer och variationer i atmosfärtrycket. 4

Efter att först ha nämnt moln och regn, säger den följande koranversen lite om hagel och blixtar:

Har du inte klart för dig att det Allah som driver fram molnen och får dem att flyta samman och skocka sig i bankar, till dess regnet ses strömma ur deras mitt? Och Han låter hela berg [av moln], fyllda av hagel, sänka sig från höjden, och [detta hagel] drabbar de ene och skonar den andre, allt enligt Hans vilja; och skenet från Hans blixtar är nära att förta dem deras syn. (Koranen, 24:43)

Meteorologer har funnit att cumulonimbus – molnen som producerar hagel, sträcker sig upp till en höjd på 25 000 – 30 000 fot (7,6 – 9,2 km) 5 , lik bergen, så som Koranen säger: “… Han sänder ner mängder av snö (hagel) från skyn” (se figur 21).

Denna vers kan väcka en fråga. Varför står det i versen ”Snöns (haglens) sken” i referens till hagel? Betyder detta att hagel är huvudfaktorn i produceringen av blixtar? Låt oss ta en titt på vad boken Meteorologi Today [Meteorologi idag] säger om detta. I boken bemärks det att ett moln laddas upp (elektrifieras) när hagel faller genom ett område i molnet med underkylda droppar och iskristaller. Flytande droppar som kolliderar med hagel, fryser vid kontakt och utlöser latent värme. Detta gör att ytan på hagelkornen blir varmare än de omkringliggande iskristallerna. Ett viktigt fenomen inträffar när hagelkornen kommer i kontakt med en iskristall: elektroner strömmar från det kallare objektet mot det varmare objektet. Detta medför att hagelkornen blir negativt laddade. Samma effekt inträffar när underkylda droppar kommer i kontakt med ett hagelkorn, och pyttesmå splitter av positivt laddat is bryts loss. Dessa lättare partiklar med positiv laddning förs till den övre delen av molnet med hjälp av uppdrivningen i molnet. Haglet blir negativt laddat, och faller ned mot molnets botten, så att den nedre delen av molnet blir negativt laddat. Dessa negativa laddningar urladdas och bildar en blixt. 6 Av detta konkluderar vi att hagel är huvudfaktorn i blixtens uppbyggnad.

Denna information om blixtar har ganska nyligen upptäckts. Fram till 1600 efter Kristus var Aristoteles’ idéer om meteorologi dominerande. Han sa till exempel att atmosfären består av två typer utdunstning: fuktig och torr utdunstning. Han sa också att åska är ljudet från kollisionen mellan den torra utdunstningen och de närliggande molnen, och att blixten är uppflamning och bränning av den torra utdunstningen med en tunn och svag flamma. 7 Detta är några av de idéer om meteorologi som var dominerande på den tiden då Koranen uppenbarades, för fjortonhundra år sedan.

 

GÅ UPP ↑

ELLER GÅ VIDARE TILL: