Islam


Alla religioner i världen har fått sitt namn antingen efter deras grundare eller efter det samhälle och nation i vilket respektive religion föddes. Kristendomen, till exempel, har fått sin benämning efter namnet på dess profet Jesus Kristus; Buddhismen efter dess grundare Gautama Buddha; Zoroastrismen efter dess grundare Zarathustra; och Judendomen, judarnas religion, efter stammen Juda (i landet Judéen) där den föddes. Likadant är fallet med andra religioner. Men icke så med Islam.

Denna religion har det unika särmärket att den inte har någon sådan association till en speciell person eller till ett särskilt folk, Ordet lslam meddelar inte någon sådan relation – ty den tillhör inte någon särskild person, folk eller land. Den är inte en produkt av någon mänsklig hjärna, inte heller begränsas den till något särskilt samhälle. Den är en universell religion och dess mål är att i människan skapa och utveckla Islams inställning och egenskaper.

Islam är i själva verket en egenskapsbenämning. Vem som än har dessa egenskaper, må han sedan tillhöra vilken ras, samhälle, land eller stam som helst, är en muslim. Enligt Koranen (muslimernas Heliga Bok), har det bland alla folk och i alla tider funnits goda och rättfärdiga människor som innehade dessa egenskaper – och alla var och är muslimer.

Vad betyder Islam?
Islam är ett arabiskt ord som betyder lydnad och överlämnande, dvs. ett totalt överlämnande av sig själv åt Guds vägledning. Vissa säger ”Muhammedanism” i stället för ordet Islam, vilket som är felaktig beteckning för Islam och djupt kränkande mot dess anda. Islams budskap och vägledning är samma budskap och vägledning som Gud uppenbarat för alla sina profeter.

”Säg: Vi tror på Gud och på det Han uppenbarat för oss, och på det han uppenbarat för Abraham och Ismael och Isak och Jakob och Stammarna, och på det som blev givet Moses och Jesus och alla andra profeter av deras Herre. Vi gör ingen skillnad på dem och vi underkastar oss Honom.”
Det budskap som uppenbarades för profeten Muhammad (saw) är Islam i sin alltomfattande, fullständiga och slutgiltiga form. Muhammad (saw) är den sista profeten och det kommer ingen annan profet eller något annat sändebud från Gud efter honom. Hans livsföring är det bästa exemplet för oss muslimer. Det budskap han delgav oss är det slutgiltiga budskapet för dem som tror på Gud.

Islam är tro och regler
Man brukar indela Islam som religion i två delar :
Den ena delen är tron, som inkluderar tron på Gud, hans profeter, hans böcker, änglama, Domens dag, och Guds ”Qadar” (dvs. att ordningen i världen sker efter Guds obegränsade, vetande, vilja, och makt).

Den andra delen är Sharia (Islams regler), som kan omfatta tre element:

  • Dyrkan, och hur den bör upprättas.
  • Moralen och det goda beteendet.
  • Reglerna som styr relationer mellan människorna, såsom: familjenormer, social trygghet, arvslag, ekonomiska principer, brottslagar, och internationella förhållanden.

För att man skall vara en muslim, måste man tro på båda delar, dvs. tron och Sharia. Dessutom måste man tro på att man skall rätta sig efter dem. Men om någon av Islams regler inte tillämpas av en muslim utan att han/ hon har ett legitimt skäl (såsom tvång, nödsituation, okunnighet och glömska), så betraktas denna muslim som en syndig muslim, utan att han hon därför blir ”icke muslim”. När man ångrar sig och ber Gud om förlåtelse, förlåter Gud alla synder.

Att förneka Gud eller att dyrka någon/ något med honom, är den enda synden som inte förlåtes av Gud på Domens dag, om man inte tog avstånd från denna synd under sitt liv (Koranen 4:48, 4:116). Men detta gäller inte dem som inte informerats, eller felaktigt informerats om Islams budskap.

Lärda muslimer (Ulama) har konstaterat att alla saker i regler är tillåtna enligt Islam, och de har stöd för detta från Koranen (t.ex. 2:29, 48:13, 31:20), och profetens lära (Sunnah). Det är orimligt att Gud skapar dessa saker och förmåner i världen, och att han samtidigt förbjuder dem. Alltså är det bara några få saker som Gud förbjuder på grund av starka skäl, och till människors nytta (Koranen 7:157, 7:32–33, 2:219,5:4).

Historiskt perspektiv

Profeten Muhammad (saw) föddes år 570 enligt vår tidräkning i Mecka i Arabien. Han fick sin första uppenbarelse när han var 40 år gammal. Så snart han började sprida Islams budskap blev han och hans följeslagare förföljda och fick utstå allvarliga lidanden. Därför blev Muhammad (saw) uppmanad av Gud att utvandra till Medina, en annan stad i Arabien. Under en kort tidsperiod på 23 år fulländade han sin profetiska mission och dog i en ålder av 63 år. Profeten Muhammad (saw) blev begravd i Medina. Han lämnade inte efter sig några rikedomar eller annan egendom. Han levde ett fulländat liv och gav eftervärlden ett exempel att följa. Hans livs historia belyser meningen med och innehållet av Koranens lära i det verkliga livet.

GÅ UPP ↑

ELLER GÅ VIDARE TILL: