Att skapa ett kapitel likt Koranens


Gud har sagt i Koranen:

och om ni tvivlar på något av det som Vi steg för steg har uppenbarat för Vår tjänare, kom då fram med en sura som kan jämföras med detta och kalla på era vittnen – andra än Gud – om ni talar sanning. Om ni inte gör detta – och ni kommer inte att göra det – frukta då elden, vars bränsle är människor och stenar och som hålls i beredskap att ta emot dem som förnekar sanningen. [Muhammad!] Ge dem som tror och lever rättskaffens det glada budskapet att lustgårdar, vattnade av bäckar, väntar dem; var gång de förses med frukt därifrån skall de säga: Detta är vad vi försågs med i forna dagar – de kommer nämligen att få sådant som påminner om det [förgångna]. Och [deras] hustrur skall vara med dem i dessa [lustgårdar], renade från [all jordiska] orenlighet, och där skall de förbli till evig tid. … (Koranen, 2:23-25)

Ända sedan Koranen uppenbarades för fjortonhundra år sedan, har ingen klarat av att skriva ett enda kapitel lik kapitlen i Koranen, i dess skönhet, vältal, prakt, vise lagstiftning, sanna information, sanna profetia och andra perfekta egenskaper. Dessutom att det kortaste kapitlet i Koranen (kapitel 108) bara består av tio ord, men likväl har ingen ännu klarat av att möta denna utmaning, varken då eller nu. 1 Några av de icketroende araber som var fiender till Mohammad (saw), antog denna utmaning för att bevisa att Mohammad inte var en sann profet, men de misslyckades. 2 De misslyckades trots att Koranen uppenbarades på deras eget språk och dialekt, och trots att araberna på Mohammads tid var ett mycket vältalande folk, som komponerade vacker och utmärkt poesi, fortfarande läst och värdesatt än idag.

Det kortaste kapitlet i den heliga Koranen (kapitel 108) består av bara tioord, men likväl har ingen klart av att möte utmaningen om att producera ett kapitel lik kapitlen i den heliga Koranen.

 

GÅ UPP ↑

ELLER GÅ VIDARE TILL: